Algemeen
5a Helma van de Rakt/Kindercoach is opgericht door Helma van de Rakt, gevestigd te Schaijk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59167750.

5a Helma van de Rakt/Kindercoach richt zich op het tijdelijk begeleiden, hierna ‘begeleiden’ genoemd van kinderen, jongeren en opvoeders in de leeftijd van ongeveer 5 tot en met 85 jaar.

Als 5a Helma van de Rakt/Kindercoach heeft Helma van de Rakt de volgende eed onderschreven:
“Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen handelwijze.
In mijn werk met kinderen en opvoeders zal ik alles, wat binnen mijn mogelijkheden ligt, inzetten om de veiligheid en het belang van de cliënt voorop te stellen.
Ik respecteer de privacy van diegene die mijn begeleiding vraagt. Informatie aan derden wordt slechts verstrekt met toestemming van de ouders/opvoeders en/of van de cliënt.
Ik blijf mij voortdurend bekwamen en verder ontwikkelen op het gebied van Kindercoaching en begeleiding van volwassenen.”

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met 5a Helma van de Rakt/Kindercoach en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Coaching/therapie van kinderen tot 18 jaar
Ten minste 1 van de ouders/verzorgers (hierna ‘ouders’ genoemd) zal goedkeuring moeten geven voor de begeleidings overeenkomst.
Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding/therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. 5a Helma van de Rakt/Kindercoach kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Geheimhouding
5a Helma van de Rakt/Kindercoach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de ontmoetingen (hierna begeleidings sessie genoemd).
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

Regels rond een afspraak
Er is geen officiële wachtruimte bij de praktijk. Dit betekent dat de ouder een kind brengt en na afloop van de ontmoeting op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de ontmoeting telefonisch bereikbaar te zijn. Na een begeleidingssessie is er kort gelegenheid (10 minuten) voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.
Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken. Indien gewenst zal een rapport worden geschreven, waarvoor 1 uur in rekening zal worden gebracht. Dit wordt afgesproken tijdens het 1e gesprek. (kennismakingsgesprek)
Indien de begeleiding/therapie sessie bij een cliënt thuis plaatsvindt, is het wenselijk dat na een kort welkom, de ouder Helma met de cliënt alleen laat tot de afgesproken eindtijd. De ouder zal wel in de buurt blijven, maar niet in dezelfde ruimte als Helma met het kind. Na afloop van de coaching sessie zal een korte terugkoppeling plaatsvinden naar de ouder (10 minuten).
Voor een begeleidingssessie aan huis zal reisgeld worden berekend, dit tarief is afhankelijk van hoeveel kilometer en tijd ervoor nodig is om van de praktijk naar het huis van de cliënt te komen.
Indien de begeleidingssessie op verzoek van school plaatsvindt, zal school verantwoordelijk zijn voor het betalen van 5a Helma van de Rakt/Kindercoach. Dit tarief zal vooraf tussen school en de haar overeen worden gekomen, alsmede ook de reiskosten.

Verhindering
Indien bij verhindering de afspraak ten minste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.
Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per e-mail of telefonisch. Tijdens een begeleidingssessie wordt de telefoon van 5a Helma van de Rakt/Kindercoach niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

Observatie en verslag
Op verzoek van de ouders van de cliënt zal een verslag worden gemaakt van de begeleidingssessie.  De besteedde tijd wordt geregistreerd en in rekening gebracht.

Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door 5a Helma van de Rakt/Kindercoach opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd, en in rekening gebracht.

Indien er begeleiding verzocht wordt door een school/opleiding, dan zal deze tijdens schooluren plaatsvinden. De school/opleidingsinstituut is in dit geval verantwoordelijk voor terugkoppeling naar ouders, indien van toepassin. De verslaglegging van 5a Helma van de Rakt/Kindercoach gebeurt naar school. De school/opleidingsinstituut is verder verantwoordelijk voor zorgvuldig omgaan met de gegevens en verslaglegging van het kind naar de ouders en/of derden.

Tarieven
De tarieven staan vermeld op de pagina “tarieven” van de website van 5a Helma van de Rakt/Kindercoach (www.5ahelmavanderakt.nl) of zijn op te vragen bij 5a Helma van de Rakt/Kindercoach. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. 5a Helma van de Rakt/Kindercoach houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.
Maatwerk traject wordt voor aanvang besproken, inclusief het tarief daarvoor. Afhankelijk van de grootte en duur van een traject worden betalingsvoorwaarden vooraf vastgelegd.

Betalingsvoorwaarden
Er wordt per maand achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 10 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van 5a Helma van de Rakt/Kindercoach.
Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt 5a Helma van de Rakt/Kindercoach een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, is 5a Helma van de Rakt/Kindercoach gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van € 15,00 per nota, in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van 5a Helma van de Rakt/Kindercoach, is zij genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.
Bij een betalingsachterstand is 5a Helma van de Rakt/Kindercoach gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 
5a Helma van de Rakt/Kindercoach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
Voorts is 5a Helma van de Rakt/Kindercoach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 5a Helma van de Rakt/Kindercoach kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 5a Helma van de Rakt/Kindercoach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

Aansprakelijkheid
Het advies van 5a Helma van de Rakt/Kindercoach is resultaatgericht, zonder het resultaat te garanderen. 5a Helma van de Rakt/Kindercoach is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door 5a Helma van de Rakt/Kindercoach, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 5a Helma van de Rakt/Kindercoach. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders en/of derden kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van 5a Helma van de Rakt/Kindercoach.
Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt 5a Helma van de Rakt/Kindercoach aan altijd eerst contact op te nemen met de huisarts.
Via de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) is 5a Helma van de Rakt/Kindercoach verzekerd voor rechtsbijstand en aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten.
Conform de Nederlandse wetgeving is 5a Helma van de Rakt/Kindercoach via de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) aangesloten bij een erkende geschilinstantie in het kader van het WKKGZ.

Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.5ahelmavanderakt.nl
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met 5a Helma van de Rakt/Kindercoach.